ㄕㄠˊ

 

    十六代天師諱應韶字治鳳,士龍之長子,博學經典,襲教後授其子以劍印,隱居山南龍鬚井上,與妻子躬耕自娛,每據石吹鐵笛井上,聲聞數里,一日懸井上端坐眳瞑目而化,葬井傍,今有仙人墓竈构樹門在焉,所耕之地號黃沙坑,年九十七歲。

元順帝至正十三年贈洞虛演道沖素真君。